Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 maja 2019zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/59/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 maja 2019


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. zmienionym: 
- zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r. 
- uchwałą Nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r. 
- uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. 
- uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maj 2019 r. wprowadza się zmiany: 
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 32.044.857,87 zł 
zastępuje się kwotą - 32.071.164,87 zł 
w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie - 25.487.315,45 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie - 6.583.849,42 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały; 
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.664.753,30 zł 
zastępuje się kwotą - 39.691.060,30 zł 
w tym: 
1) wydatki bieżące w kwocie - 24.098.095,76 zł, 
2) wydatki majątkowe w kwocie - 15.592.964,54 zł, 
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały; 
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 7.619.895,43 zł pozostaje bez zmian; 
4. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”. 
5. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.Załącznik Nr 9  „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”. 
6. § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie 686.759,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 686.759,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami. Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu” otrzymuje brzemiennie jak w załączniku nr 5 do uchwały”. 
7. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 409.795,90 zł. Załącznik Nr 11  „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3171 z dnia 2019-06-04

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (31 lipca 2019, 14:56:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450