NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lipca 2019w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku InwestycyjnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/63/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lipca 2019


w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dnia wydania informacji o niewniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku; nowo powstałe budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej położone na terenie gminy Płużnica. 
2. Zwolnienie nie obejmuje terenu Płużnickiego Parku Inwestycyjnego, przez co rozumie się obszar zaznaczony symbolem ,,PPI’’ na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. Grunty te znajdują się w miejscowości Bartoszewice, obręb geodezyjny Czaple, jednostka ewidencyjna Płużnica. Dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Rady Gminy Płużnica nr XXV/235/2017 z dnia 30 czerwca 2017. 
3. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości nie obejmuje budynków i ich części wykorzystywanych na stacje benzynowe, obrót energią, instytucje finansowe, działalność handlową. 
4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje na okres 3 lat podatkowych następujących po sobie, przy czym za pierwszy rok podatkowy objęty niniejszym zwolnieniem uważa się rok kalendarzowy liczony od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie lub w którym wydano informację o niewniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku. 
5. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 dotyczy wyłącznie budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej powstałych w 2018 roku lub w latach kolejnych. 

§ 2. 1. Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną i sposób finansowania zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013). 
2. Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą może być udzielona w przypadku, gdy kwota planowanej pomocy dla jednego przedsiębiorstwa, łącznie z kwotą pomocy de minimis uzyskanej przez to przedsiębiorstwo od jednego państwa członkowskiego w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzającego lata podatkowe, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, a odpowiednio dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów pomoc de minimis nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto. 
3. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o przekroczeniu kwoty pomocy de minimis, o której mowa w § 2 ust. 2, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia tego przekroczenia. Prawo do zwolnienia wygasa z końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło. 

§ 3. 1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów: 
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym również zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.). 
2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, do 31 stycznia każdego roku następującego po roku, w którym korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały, jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2. 3. Jeżeli podatnik nie złoży dokumentów zgodnie z ust. 2 zostanie wezwany przez organ podatkowy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. 
3. W przypadku niezłożenia dokumentów zgodnie z ust. 2 lub ust. 3 pomoc w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości na kolejny rok, następujący po roku, w którym korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały nie może być udzielona. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

 

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (31 lipca 2019, 15:02:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410