NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lipca 2019w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust. 2a i 3b oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz1629, z 2019 poz. 730) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/64/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lipca 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust. 2a i 3b oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz1629, z 2019 poz. 730) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. 1. Ustala się miesięczne stawki opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 
1) o pojemności 60 l - w wysokości 30,00 zł; 
2) o pojemności 120 l - w wysokości 40,00 zł; 
3) o pojemności 240 l - w wysokości 70,00 zł; 
4) o pojemności 360 l - w wysokości 90,00 zł; 
5) o pojemności 600 l - w wysokości 150,00 zł; 
6) o pojemności 1100 l - w wysokości 275,00 zł; 
7) kontener o pojemności 30 tys. l odbierany co cztery tygodnie - w wysokości 2000,00 zł; 
8) kontener o pojemności 30 tys. l odbierany co dwa tygodnie - w wysokości 3000,00 zł; 
9) kontener o pojemności 30 tys. l odbierany co tydzień - w wysokości 4500,00 zł; 
2. Ustala się wyższe miesięczne stawki opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny: 
1) o pojemności 60 l - w wysokości 40,00 zł; 
2) o pojemności 120 l - w wysokości 52,00 zł; 
3) o pojemności 240 l - w wysokości 90,00 zł; 
4) o pojemności 360 l - w wysokości 117,00 zł; 
5) o pojemności 600 l - w wysokości 195,00 zł; 
6) o pojemności 1100 l - w wysokości 360,00 zł; 
7) kontener o pojemności 30 tys. l odbierany co cztery tygodnie - w wysokości 2600,00 zł; 
8) kontener o pojemności 30 tys. l odbierany co dwa tygodnie - w wysokości 3900,00 zł; 
9) kontener o pojemności 30 tys. l odbierany co tydzień - w wysokości 5850,00 zł.

§ 4. 1. Uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbieranymi selektywnie - odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowe - w wysokości 145,00 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 2. Uchwala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny - od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowe - w wysokości 290,00 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
treść uchwały (195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (31 lipca 2019, 15:05:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388