Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lipca 2019zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/65/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lipca 2019


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. zmienionym: 
- zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r. 
- uchwałą Nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r. 
- uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. 
- uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maj 2019 r. 
- uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2019 r. 
- zarządzeniem Nr OA.0050.43.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2019 r. 
wprowadza się zmiany: 
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 32.097.454,97 zł 
zastępuje się kwotą - 32.210.546,56 zł 
w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie - 25.626.697,14 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie - 6.583.849,42 zł, 
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały; 
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.717.350,40 zł 
zastępuje się kwotą - 39.830.441,99 zł 
w tym: 
1) wydatki bieżące w kwocie - 24.237.477,45 zł, 
2) wydatki majątkowe w kwocie - 15.592.964,54 zł, 
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały; 
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 7.619.895,43 zł 
pozostaje bez zmian; 
4. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3b do uchwały”. 
5. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 409.795,90 zł. Załącznik Nr 11  „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (783kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (31 lipca 2019, 15:08:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382