Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lipca 2019w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej działającej jako placówka wsparcia dziennego w formie Świetlicy w WiewiórkachNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust.1 pkt 2, ust. 3 i ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/66/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lipca 2019


w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej działającej jako placówka wsparcia dziennego w formie Świetlicy w Wiewiórkach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust.1 pkt 2, ust. 3 i ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. likwiduje się jednostkę działającą jako placówka wsparcia dziennego w formie Świetlicy w Wiewiórkach. 
2. Za dzień rozpoczęcia likwidacji przyjmuje się dzień podjęcia niniejszej uchwały. 
3. Ustala się datę zakończenie likwidacji na dzień 31 sierpnia 2019 roku. 

§ 2. Czynności likwidacyjne obejmują w szczególności: Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

§ 3. Do czasu zakończenia procesu likwidacji jednostka prowadzi działalność na dotychczasowych zasadach. 

§ 4. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Gminy w Płużnicy. 

§ 5. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym likwidowanej jednostki według stanu na dzień likwidacji, podlegają wpłacie na rachunek  Urząd Gminy w Płużnicy. 

§ 6. Mienie po zlikwidowanej jednostce przejmie Urząd Gminy w Płużnicy. 

§ 7. Wójt Gminy może powierzyć wykonywanie wszystkich lub niektórych czynności związanych z likwidacją Świetlicy w Wiewiórkach wyznaczonemu przez siebie likwidatorowi w drodze zarządzenia. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (193kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (31 lipca 2019, 15:10:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265