NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/96/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r.art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/96/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r.

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. w wysokości - 30.955.274,04 zł, z tego: 
1) dochody bieżące w kwocie - 26.768.457,19 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie - 4.186.816,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów. 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 r. w wysokości -32.425.962,17 zł w tym: 
1) wydatki bieżące w kwocie - 25.802.392,30 zł 
2) wydatki majątkowe w kwocie - 6.623.569,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków. 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - 1.470.688,13 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu. 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 2.283.452,13 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 812.764,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. 

§ 5. Określa się: 
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.; 
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 6.593.929,79 zł. 

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.060.445,12 zł, 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 966.005,00 zł zgodnie z  załącznikiem Nr 5  Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. 

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją: 
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6a Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej; 
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7a Plan dochodów – porozumienia z administracja rządową, i 7b Plan wydatków – porozumienia z administracja rządową.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 71.140,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8  Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9  Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska. 

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 725.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 725.000,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu. 

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 448.159,87 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11  Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 22.100,00 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 12 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa. 

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie - 2.351.774,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600.000,00 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.470.688,13 zł, 
3) spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych - 281.085,87 zł. 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania kredytów na: 
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 600.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 1.470.688,13 zł,
c) spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych - 281.085,87 zł; 
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; 
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu, 
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich; 
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 
6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 4.000.000,00 zł. 

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 280.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 
a) zadania bieżące, - 200.000,00 zł 
b) zadania inwestycyjne - 80.000,00 zł 
2) celową w wysokości - 245.550,00 zł, z przeznaczeniem na : 
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 85.000,00 zł, 
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 110.550,00 zł, 
c) wynagrodzenia i pochodne związane z planowanymi zmianami w systemie oświaty, a także na odprawy emerytalne - 50.000,00 zł. 

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


treść uchwały (2755kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 26 z dnia 2020-01-02

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona (14 stycznia 2020, 07:58:54)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (15 kwietnia 2020, 11:37:37)
Zmieniono: Dodanie treści uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 761