Uchwała nr X/75/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 października 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) art. 10 ust. 1- 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 r., poz. 1170) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M. P. z 2019 r., poz. 738) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/75/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 października 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) art. 10 ust. 1- 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 r., poz. 1170) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M. P. z 2019 r., poz. 738) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Płużnica:
1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 434 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 727 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 727 zł;
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały;
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 727 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 727 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 727 zł;
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 568 zł;
6. od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do uchwały;
7. autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 997zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1254 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 3572/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

treść uchwały (526kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5837 z dnia 2019-11-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona (14 stycznia 2020, 08:29:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257