Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płużnica w latach 2020-2024 art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. .o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1182 i poz. 1309 ) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz506, poz. 1309,poz. 1696 i poz. 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/80/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płużnica w latach 2020-2024

art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. .o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1182 i poz. 1309 ) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz506, poz. 1309,poz. 1696 i poz. 1815) uchwala się, co następuje:


Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płużnica w latach 2020-2024 określający potrzeby remontowe, wysokości wydatków z tym związanych, politykę czynszową, zasady zarządzania zasobem, źródła finansowania oraz inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem mieszkaniowym.
2. Wieloletni program zawiera zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem, a jednocześnie daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich, bieżących decyzji operacyjnych.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Płużnica;
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Płużnica;
4) starym zasobie mieszkaniowym – należy przez to rozumieć lokale mieszkalne położone w miejscowości Płużnica i Wiewiórki;
5) nowym zasobie mieszkaniowym – należy przez to rozumieć budynek wielorodzinny (blok) położony w miejscowości Płużnica;
6) lokalach socjalnych – należy przez to rozumieć lokale mieszkalne położone w miejscowości Goryń, Orłowo, Wieldządz.
Rozdział 1. Wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy
§ 3. Zasób mieszkaniowy obejmuje lokale mieszkalne, wchodzące w skład tak zwanego starego zasóbu mieszkaniowego, nowego zasobu mieszkaniowego oraz lokale socjalne stanowiące własność Gminy Płużnica. Aktualnie Gmina Płużnica posiada 37 lokali mieszkalnych ogółem i planuje w latach objętych programem sprzedaż części tych mieszkań zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy obejmuje zespół czynności związanych z eksploatacją, administrowaniem, technicznym utrzymaniem, korzystaniem z nieruchomości oraz rozporządzanie nią.
§ 5. 1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gospodaruje Wójt Gminy opierając się na zasadach:
1) utrzymania zasobu w należytym stanie technicznym i realizacji niezbędnych remontów;
2) zapewnienia stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w zakresie zarządzania zasobem;
3) zaspokajania potrzeb mieszkaniowych poprzez racjonalne wykorzystanie zasobu mieszkaniowego.
2. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego jest zróżnicowany i uzależniony od wieku budynków, przeprowadzonych remontów oraz od stanu jego utrzymania.
§ 6. 1. Prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Płużnica z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne w latach 2020-2024 określa załącznik nr 1.
2. W ramach czynności zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym gminy, będą w szczególności wykonywane następujące zadania:
1) prowadzenie ewidencji nieruchomości i ich użytkowników;
2) utrzymanie nieruchomości i terenów do nich przyległych w należytym stanie technicznym oraz sanitarnoporządkowym;
3) naliczanie należności za korzystanie z lokali oraz prowadzenie windykacji tych należności;
4) czynności prawne w imieniu Gminy związane z obsługą najemców;
5) zlecenia konserwacji i drobnych remontów;
6) remonty określone w Planie remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali w latach 2020-2024 stanowiącym załącznik nr 2;
7) przeglądy techniczne i kontrole stanu technicznego w zakresie określonym odrębnymi przepisami i prowadzenia dokumentacji przewidzianej przepisami;
8) inne usługi na rzecz użytkowników nieruchomości, związane z zarządzaniem nieruchomościami wynikające z odrębnych przepisów szczególnych.
Rozdział 2. Zasady najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 7. Prawo ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego w bloku w miejscowości Płużnica mają osoby, które spełniają następujące kryteria dochodowe:
1. średni dochód brutto z gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa wynosi w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:
a) w gospodarstwach jednoosobowych od 150 % do 400 % najniższej emerytury;
b) w gospodarstwach wieloosobowych od 120 % do 300 % najniższej emerytury.
2. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów brutto członków gospodarstwa domowego na podstawie przedłożonych oświadczeń.
3. W przypadku, gdy liczba wniosków o najem lokali w bloku w miejscowości Płużnica będzie przekraczać liczbę dostępnych lokali, to wówczas będą brane pod uwagę następujące kryteria dodatkowe:
a) liczba dzieci - brak dzieci (0 punktów), 1-2 dzieci ( 2 punkty), 3 i więcej dzieci ( 3 punkty),
b) posiadanie innego lokalu mieszkalnego – brak lokalu mieszkalnego (2 punkty), współwłasność lokalu mieszkalnego (1 punkt), własność lokalu mieszkalnego (0 punktów),
c) inne szczególne sytuacje np. losowe, rodzinne (od 0 do 3 punktów).
4. Osoba ubiegająca się o przydział lokalu mieszkalnego w bloku w Płużnicy zobowiązana jest do złożenia wniosku, którego wzór określi Wójt Gminy Płużnica w drodze zarządzenia.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie o uzyskanych dochodach wszystkich wymienionych we wniosku osób;
2) inne dokumenty potwierdzające aktualna sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną.
§ 8. 1. Prawo ubiegania się o przydział lokalu socjalnego maja osoby, które złożą wniosek o najem lokalu socjalnego wraz z opinią o sytuacji socjalno-bytowej wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy.
2. Wnioski o przydział lokalu socjalnego opiniuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa.
3. Lokale socjalne wynajmowane są na czas oznaczony 1 roku.
4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, opiniuje wnioski o przydział lokalu w oparciu o następujące kryteria:
a) ocena obecnych warunków mieszkaniowych – własność (0 punktów), brak tytułu (2 punkty), najem (1 punkt), brak lokalu (10 punktów),
b) wyposażenie lokalu – centralne ogrzewanie jest (0 punktów), brak (1 punkt),
c) ciepła woda bieżąca – jest (0 punktów), brak (1 punkt),
d) łazienka – jest (0 punktów), brak (1 punkt),
e) kuchnia – jest (0 punktów), brak (1 punkt).
5. Ocena sytuacji wnioskodawcy:
a) okres zamieszkiwania na terenie Gminy od 0-5 punktów,
b) inne szczególne sytuacje od 0 – 10 punktów,
c) inwalidztwo jednego z członków rodziny – nie (0 punktów), umiarkowany (2 punkty), znaczny (3 punkty),
d) dochód rodziny wg ustawy o pomocy społecznej – pow. 100% (0 punktów), 75-100% (3 punkty), 50-75 % (2 punkty), poniżej 50% (3 punkty).
§ 9. Prawo ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego z tzw. starego zasobu mieszkaniowego, do którego wchodzą trzy mieszkania położone w miejscowości Płużnica i Wiewiórki, mają osoby, które spełniają kryteria opisane w § 7 niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Wójt Gminy powołuje w drodze Zarządzenia Społeczną Komisję Mieszkaniową i określa jej zadania.
2. Wszystkie złożone wnioski o najem lokali w starym zasobie mieszkaniowym i bloku w miejscowości Płużnica przedstawione są do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w oparciu o kryteria zawarte w § 7 niniejszej uchwały, a lokale socjalne wg kryteriów zawartych w § 8.
3. W przypadku niespełnienia kryteriów określonych w § 7 następuje negatywna weryfikacja wniosku, skutkująca pozostawieniem go bez dalszego rozpatrzenia.
4. Wnioskodawca po pozytywnej weryfikacji wniosku o najem mieszkania w bloku w miejscowości Płużnica musi dokonać wpłaty kaucji na konto Gminy Płużnica w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu za dany lokal mieszkalny a w przypadku mieszkań ze starego zasobu w wysokości 3 krotności miesięcznego czynszu za dany lokal mieszkalny.
Rozdział 3. Analiza potrzeb - Remonty i modernizacja
§ 11. 1. Przewidywaną wysokość wydatków w latach 2020-2024 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji oraz koszty remontów i modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli określa załącznik nr 3.
2. Remonty i modernizacje budynków i lokali mieszkalnych prowadzone będą w miarę zaistniałych potrzeb oraz możliwości gminy. Przewiduje się, że oprócz bieżących napraw, konserwacji i usuwania awarii, przewiduje się głównie remonty przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa budynków oraz zachowania zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.
3. Z uwagi na bardzo dobry stan lokali stanowiących nowy zasób mieszkaniowy gminy znajdujących się w bloku w Płużnicy, nie przewiduje się ich remontów w okresie obowiązywania Programu. Utrzymanie tych lokali sprowadzać się będzie do napraw bieżących.
Rozdział 4. Sprzedaż lokali i finansowanie gospodarki mieszkaniowej
§ 12. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej określają:
1) roczne przychody uzyskane z tytułu najmu lub dzierżawy zasobów mieszkaniowych jako źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy w latach 2020-2024 – załącznik nr 4;
2) planowana sprzedaż lokali w latach 2020-2024 – załącznik nr 5.
§ 13. 1. Lokale mieszkalne ze starego i nowego mieszkaniowego zasobu gminy, mogą być sprzedawane najemcom posiadającym zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony na ich wniosek. Do sprzedaży stosuje się zasady określone ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Lokale w nowym zasobie mieszkaniowym mogą być sprzedawane najemcom, którzy mają zawartą umowę najmu co najmniej przez okres 2 lat. Sprzedaż tych lokali odbywa się za 100 % ich wartości po wycenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego.
3. Sprzedaż lokali w starym zasobie mieszkaniowym odbywa się na zasadzie zastosowania 2% bonifikaty od aktualnej wartości lokalu za każdy rok zamieszkiwania lub pracy na terenie gminy.
Rozdział 5. Zasady polityki czynszowej
§ 14. 1. Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy zarządzeniem w wysokości do 3 % wartości wskaźnika przeliczeniowego koszty odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w stosunku rocznym ogłaszanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w oparciu o art. 1 i 8 ustawy.
2. Wójt Gminy ustalając stawki czynszu uwzględnia zróżnicowanie w standardzie zasobu mieszkaniowego przez stosowanie zwyżek do stawki bazowej.
§ 15. 1. Za wynajęty lokal mieszkalny najemca obowiązany jest uiszczać miesięczny czynsz najmu wynikający z kosztów administrowania, konserwacji, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego budynku, utrzymania zieleni i wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, otoczenia budynku oraz należnego podatku od nieruchomości.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat należnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej, wody oraz za odbiór nieczystości stałych i płynnych w wypadkach gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.
§ 16. 1. Określa się czynniki podwyższające stawkę czynszu z uwagi na wyposażenie techniczne podwyższające standard lokalu mieszkaniowego w  starym zasobie mieszkaniowym:
1) instalacja wodna - 20 %;
2) instalacja kanalizacyjna - 20 %;
3) centralne ogrzewanie - 30 %.
§ 17. Stawka czynszu za lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe wynosi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w  tzw. starych zasobach mieszkaniowych Gminy.
§ 18. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.
2. Przed zmianą umowy najmu spowodowaną zmianą wysokości czynszu należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania dokonania ulepszeń.
3. Możliwe jest również podniesienie czynszu, po przekroczeniu przez najemcę kryterium dochodowego ustalonego dla osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego (nie dotyczy to umów o najem lokalu socjalnego) określonych w § 7 uchwały. Gmina dokonuje weryfikacji spełniania przez najemców kryterium dochodowego nie częściej niż co 2,5 roku.
§ 19. W trakcie realizacji programu może ulec zmianie zakres związany z remontami lub modernizacją substancji mieszkaniowej i jest on zatwierdzany w planie rzeczowym remontów w każdym roku.
Rozdział 6. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i pozostałe postanowienia § 20. 1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy.
2. Z realizacji programu Wójt Gminy składać będzie Radzie Gminy Płużnica sprawozdania do dnia 30 czerwca każdego roku za rok miniony.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 22. Traci moc uchwała nr XLIII/302/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płużnica w latach 20182022.
§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

treść uchwały (652kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7220 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (14 stycznia 2020, 16:32:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275