Uchwała nr XI/83/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie nabycia na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieldządz Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/83/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie nabycia na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieldządz

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zakup przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieldządz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 101/7 o pow. 0,0055 ha zapisanej w księdze wieczystej nr TO1W/00004955/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości pokryje Gmina w całości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
treść uchwały (187kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (14 stycznia 2020, 19:45:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272