Uchwała nr XI/85/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t. j.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/85/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t. j.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą:
 1. odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;
2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, tekstylia i odzież, popiół i żużel zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót;
 4) zużyte opony - max 4 szt. opon z gospodarstwa domowego w ciągu roku;
2. odpady niebezpieczne - w każdej ilości;
3. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w każdej ilości.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie;
2) bioodpady, w tym odpady zielone – co cztery tygodnie;
3) papier i tektura – co osiem tygodni;
4) szkło – co osiem tygodni;
5) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co cztery tygodnie;
6) popiół i żużel – co cztery tygodnie w okresie od listopada do marca.
2. Z zagospodarowanych plaż na terenie Gminy Płużnica odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w miesiącach czerwiec - sierpień odbywać się będzie z częstotliwością wskazaną w § 3.1. pkt 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – dopuszcza się odbiór odpadów raz w tygodniu.
3. W okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków wielolokalowych odbywa się raz na tydzień.
4. W okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z nieruchomości, na których niezamieszkują mieszkańcy odbywa się raz na dwa tygodnie.
5. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy;
2) zużyte baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy oraz raz do roku z terenów nieruchomości;
4) meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy oraz raz do roku z terenów nieruchomości;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy;
 6) chemikalia i zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
7) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy.
§ 4. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy.
§ 5. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy.
§ 6. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod adresem: Nowa Wieś Królewska 30, 87-214 Płużnica.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
3. Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - do technicznych możliwości przyjęcia tych odpadów przez punkt w momencie ich dostarczenia. W takiej sytuacji prowadzący punkt zobowiązany jest do podania terminu, w którym odpady te zostaną przyjęte.
4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktów ich sprzedaży odpady komunalne określone w § 3 ust. 3 zebrane w sposób selektywny.
5. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 3 ust. 1, z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów z wyłączeniem zielonych.
§ 7. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy w Płużnicy.
2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

treść uchwały (203kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7222 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (14 stycznia 2020, 20:00:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410