NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/86/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust. 2a i 3b oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t. j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/86/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust. 2a i 3b oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t. j.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
3. Ustala się zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,40 zł (od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za każdy pojemnik do odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 l - w wysokości 2,95 zł;
2) o pojemności 120 l - w wysokości 5,90 zł;
3) o pojemności 240 l - w wysokości 11,80 zł;
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 54,10 zł;
5) kontener o pojemności 30 tys. l - w wysokości 1475,45 zł
2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za każdy pojemnik do odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 l - w wysokości 5,90 zł;
2) o pojemności 120 l - w wysokości 11,80 zł;
3) o pojemności 240 l - w wysokości 23,60 zł;
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 108,20 zł;
5) kontener o pojemności 30 tys. l- w wysokości 2950,90 zł
§ 4. 1. Uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbieranymi selektywnie - odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub nieruchomość rekreacyjno wypoczynkowa - w wysokości 169,30 zł rocznie od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2. Uchwala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny - od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub nieruchomość rekreacyjno wypoczynkowa - w wysokości 338,60 zł rocznie od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
treść uchwały (197kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7223 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (16 stycznia 2020, 17:12:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587