NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/87/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t. j.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XI/87/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t. j.) uchwala się co następuje:


 § 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Wójtowi Gminy Płużnica, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Płużnica w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010). 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana osobiście w Urzędzie Gminy w Płużnicy, przesyłką pocztową bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: a) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). b) za pośrednictwem Gminnego Systemu Komunikacji Online gsko.pluznica.pl za pomocą dostępnego formularza wzoru deklaracji.
2. Format elektroniczny wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1. pkt. 1 określony jest w formacie danych XML;
3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały
4. Dokument XML, o którym mowa w § 1. pkt. 1 Jest zgodny ze schematami wzorów dokumentów publikowanych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
5. Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180).
6. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700, ze zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica oraz uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  
treść uchwały (416kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7224 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (16 stycznia 2020, 17:21:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598