Uchwała nr XI/94/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, 2244, 2340 oraz Dz.U. z 2019 r., poz. 1696, 1815), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/94/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, 2244, 2340 oraz Dz.U. z 2019 r., poz. 1696, 1815), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody z 45 sztuk drzew z gatunku: 37 sztuk jesion wyniosły, 6 sztuk kasztanowiec zwyczajny, 1 sztuka lipa drobnolistna i 1 sztuka grab pospolity stanowiących element grupowego pomnika przyrody nadanego alei przydrożnej złożonej z 303 drzew rosnących po obu stronach drogi nr 1716 C Płużnica – Dźwierzno (odcinek Płużnica – Orłowo) uchwałą Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. Z 2016 r., poz. 2539 z dnia 12 lipca 2016r.).
2. Drzewa przewidziane do zniesienia ochrony przyrody zostały wskazane na załącznikach graficznych Nr 1a do 1d – mapa oraz na załączniku Nr 2 – zestawienie drzew.
§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody z drzew, o których mowa w § 1 następuje z uwagi na zagrożenie dla mienia i ludzi, zły stan fitosanitarny drzew, zachwiana statyka drzew oraz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25  listopada 2019 r. znak: WOP.623.47.2019.KD.3 oraz postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. znak: WOP.623.47.2019.KD.4 dotyczącym omyłki oczywistej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
treść uchwały (2125kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7227 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (16 stycznia 2020, 18:18:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445