Uchwała nr XII/99/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 20 grudnia 2019uchylającą uchwałę w sprawię zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 poz. 1170) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i poz. 1309) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/99/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 20 grudnia 2019


uchylającą uchwałę w sprawię zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 poz. 1170) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i poz. 1309) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę nr V/38/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia.
 
treść uchwały (205kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 27 z dnia 2020-01-02

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 stycznia 2020, 17:55:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391