Uchwała nr XII/102/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 20 grudnia 2019zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/102/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 20 grudnia 2019


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r.
- uchwałą Nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r.
- uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r.
- uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maj 2019 r.
- uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.43.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2019 r.
- uchwałą Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 września 2019 r.
- uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 września 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.66.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 października 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 października 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.76.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 października 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.78.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 listopada 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 listopada 2019 r.
- uchwałą Nr XI/89/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.96.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 grudnia 2019 r.
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 33.359.335,99 zł
zastępuje się kwotą - 33.450.687,99 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 27.954.928,74 zł
2) dochody majątkowe w kwocie - 5.495.759,25 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 41.213.145,44 zł
zastępuje się kwotą - 41.304.497,44 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 26.619.295,71zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.685.201,73 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 7.853.809,45 zł
pozostaje bez zmian;
4. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3b do uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


treść uchwały (713kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 29 z dnia 2020-01-02

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 stycznia 2020, 18:14:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 436