Uchwała nr NR XIV/113/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 4 lutego 2020zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr NR XIV/113/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 lutego 2020


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. wprowadza się zmiany:
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 30.956.210,00 zł
zastępuje się kwotą - 33.604.827,75 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 26.794.177,12 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 6.810.650,63 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 32.426.898,13 zł
zastępuje się kwotą - 35.671.606,92 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 25.961.286,66 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 9.710.320,26 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 1.470.688,13 zł
ulega zwiększeniu do kwoty - 2.066.779,17 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 1.470.688,13 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 497.635,07 zł,
3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych -98.455,97zł;
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 2.879.543,17 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - 812.764,00 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.605.022,21 zł;
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.063.521,58 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.173.010,97 zł.
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (1002kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 884 z dnia 2020-02-12

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (25 lutego 2020, 13:20:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359