NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/123/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 lutego 2020zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/123/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2020


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
- uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r. wprowadza się zmiany:
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 33.604.827,75 zł 
zastępuje się kwotą - 33.268.487,07 zł 
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 26.878.909,44 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 6.389.577,63 zł, 
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 35.671.606,92 zł 
zastępuje się kwotą - 35.887.958,88 zł 
w tym:  
1) wydatki bieżące w kwocie - 26.524.022,47 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 9.363.936,41 zł, 
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 2.066.779,17 zł 
ulega zwiększeniu do kwoty - 2.619.471,81 zł 
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu  wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 757.024,06 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi  w odrębnych przepisach - 298.907,86 zł,
4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji  na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem  środków unijnych - 563.539,89 zł;
4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 3.432.235,81 zł,  
i łączną kwotę planowanych rozchodów - 812.764,00 zł”
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
 „1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.,  Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.116.731,16 zł”.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
 „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych   - 1.100.765,85 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  - 1.419.657,19 zł” 
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały;”.
7. § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71.140,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 122.166,86 zł”. Załącznik Nr 8  „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
8. §14 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów   w kwocie - 1.600.000,00 zł,  
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł”.
9. § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  do wysokości - 600.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 1.000.000,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

treść uchwały (1137kB) pdf   
 
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1300 z dnia 2020-03-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 kwietnia 2020, 12:57:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494