NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/129/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 maja 2020zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d„ i "i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/129/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 maja 2020


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d„ i "i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. zmienionym
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2020 r.
᠆ uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r.
᠆ uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.21.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.22.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.25.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 kwietnia 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.27.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2020 r. wprowadza się zmiany:1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 33.987.497,08 zł
zastępuje się kwotą - 32.311.462,36 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 27.617.558,79 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 4.693.903,57 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 36.606.968,89 zł
zastępuje się kwotą - 34.889.224,19 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 27.305.117,24 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 7.584.106,95 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 2.619.471,81 zł
ulega zmniejszeniu do kwoty - 2.577.761,83 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 669.425,32 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - 344.796,62 zł,
4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych - 563.539,89 zł;4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 3.340.525,83 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - 762.764,00 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;.5. § 5 otrzymuje brzmienie:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.186.627,40 zł;6. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5b do uchwały”.7. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 71.140,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 122.166,86 zł.
Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały ”.8. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 725.900,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 777.390,56 zł na cele związane z gospodarką odpadami.
Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.9. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w kwocie 448.159,87 zł.
Załącznik Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały ”.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (2367kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2612 z dnia 2020-05-19

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (20 maja 2020, 11:16:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 554