Uchwała nr XXII/157/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 4 listopada 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomość na okres do 3 lat.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/157/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 listopada 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomość na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1 Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w miejscowości Płużnica, obręb geodezyjny Płużnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 138/14 zapisanej w księdze wieczystej nr TO1W/00017489/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (175kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (10 listopada 2020, 16:49:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315