Uchwała nr XXIII/162/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2020zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/162/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2020


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. zmienionym
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r.,
- uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.21.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.25.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.27.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.53.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 września 2020 r.
- uchwałą Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.69A.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.78.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 października 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.90.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 listopada 2020 r.
wprowadza się zmiany:
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 31.976.109,49 zł
zastępuje się kwotą - 31.998.894,25 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 29.258.762,01 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 2.740.132,24 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 32.916.990,78 zł
zastępuje się kwotą - 32.939.775,54 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 28.864.281,52 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.075.494,02 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 940.881,29 zł pozostaje bez zmian;
4. § 5 pkt 1otrzymuje brzmienie:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej”, zmienia się w zakresie
wynikającym z załącznika Nr 4a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej”, zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4b do uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (549kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6185 z dnia 2020-12-07

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 grudnia 2020, 11:09:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237