Uchwała nr XXIII/165/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2020w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Płużnica w 2021 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 22 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r., poz. 875, 1565 i 1747) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit a i art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/165/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2020


w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Płużnica w 2021 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 22 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r., poz. 875, 1565 i 1747) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit a i art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Płużnica umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.


§ 2. Wykaz linii komunikacyjnych, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (231kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 grudnia 2020, 11:18:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508