NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/167/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 18 grudnia 2020w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, i 1175), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/167/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 18 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, i 1175), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2021 r.
w wysokości - 35.886.633,54 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie - 27.185.780,19 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 8.700.853,35 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r.
w wysokości - 41.280.633,54 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 26.704.478,15 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.576.155,39 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - 5.394.000,00 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.069.048,00 zł,
2) zaciągniętego kredytu w kwocie - 4.324.952,00 zł
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.244.764,00 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - 850.764,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.
§ 5. Określa się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.586.530,94 zł.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 216.434,72 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.403.248,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikami Nr 6a Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikami Nr 7a Plan dochodów – porozumienia z administracja rządową, i 7b Plan wydatków – porozumienia z administracja rządową.
§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 100.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan dochodów oraz
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska.
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.004.500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.014.074,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu.
§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 521.362,28 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 26.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.
§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
w kwocie - 4.924.952,00 zł,
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
- 600.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.324.952,00 zł,
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości - 600.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 4.324.952,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 5.000.000,00 zł.
§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 244.600,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące, - 214.600,00 zł
b) zadania inwestycyjne - 30.000,00 zł
2) celową w wysokości - 187.450,00 zł,
z przeznaczeniem na :
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie - 90.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe
w kwocie - 72.450,00 zł,
c) na wydatki związane z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe - 25.000,00 zł.
§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Treść uchwały (1725kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6866 z dnia 2020-12-31

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 stycznia 2021, 11:30:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703