Uchwała nr XXIV/176/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 18 grudnia 2020w sprawie niedochodzenia należność z tytułu zadośćuczynienia za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz.1649) Rada Gminy w Płużnicy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIV/176/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 18 grudnia 2020


w sprawie niedochodzenia należność z tytułu zadośćuczynienia za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz.1649) Rada Gminy w Płużnicy uchwala, co następuje:


§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności przypadających Gminie Płużnica i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiących równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia.
§ 2. 1. Uchwałę stosuje się z zastrzeżeniem ust. 2 do należności z tytułu rekompensat, przysługujących od transakcji handlowych:
1) zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.
2) zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r. jeżeli należność z tytułu rekompensat stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r.
2. Uchwały nie stosuje się do rekompensat pobranych lub wyegzekwowanych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Treść uchwały (194kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6868 z dnia 2020-12-31

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 stycznia 2021, 11:37:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272