NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/177/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 stycznia 2021zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/177/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 stycznia 2021


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. wprowadza się zmiany:
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 35.886.633,54 zł
zastępuje się kwotą - 36.365.664,06 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 27.664.810,71 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 8.700.853,35 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 41.280.633,54 zł
zastępuje się kwotą - 41.759.664,06 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 27.183.508,67 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.576.155,39 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 5.394.000,00 zł
pozostaje bez zmian;
4. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3b do uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (634kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 614 z dnia 2021-02-04

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 lutego 2021, 08:10:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398