NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/183/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 marca 2021zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/183/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 marca 2021


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. wprowadza się zmiany:
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 36.365.664,06 zł
zastępuje się kwotą - 38.043.521,82 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 27.898.408,23 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 10.145.113,59 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 41.759.664,06 zł
zastępuje się kwotą - 43.753.908,91 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 27.517.151,34 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.236.757,57 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 5.394.000,00 zł
ulega zwiększeniu do kwoty - 5.710.387,09 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 3.500.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.779.644,02 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach; - 430.743,07 zł,
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.561.151,09 zł, 
i łączną kwotę planowanych rozchodów - 850.764,00 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16.002.732,23 zł”;.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 275.911,39 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.518.515,22 zł.
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;.
7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b do uchwały”;.
8. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 100.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 163.665,80 zł.
Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”;.
9. §14 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
w kwocie - 4.100.000,00 zł,
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie - 600.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.500.000,00 zł”;.
10. § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości - 600.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
do wysokości - 3.500.000,00 zł,”;.
11. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - 432.050,00 zł
do kwoty - 359.800,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna - 244.600,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące w kwocie - 214.600,00 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie - 30.000,00 zł,
2) celowa - 115.200,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie - 90.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe
w kwocie - 200,00 zł,
c) na wydatki związane z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe - 25.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1845kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1221 z dnia 2021-03-10

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (15 marca 2021, 07:46:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467