Uchwała nr IX/71/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 września 2019w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieliNa podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust.5c, art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) oraz art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/71/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 września 2019


w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust.5c, art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) oraz art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku do Uchwały XLI/281/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienionego Uchwałą LV/365/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r., § 6 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:


"§ 6. 5. Określa się wysokość stawek dodatku funkcyjnego:


Lp. – Stanowisko - Miesięczna kwota dodatku funkcyjnego - Warunki przyznania
1. -  dyrektor - 2 000,00 zł - liczba oddziałów w szkole podstawowej od 8 do 20
2. – wicedyrektor - 800,00 zł - liczba oddziałów w szkole podstawowej od 8 do 20
3. - opiekun stażu - 100,00 zł
4. - nauczyciel, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym - 300,00 zł "


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica oraz dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Treść uchwały (194kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5133 z dnia 2019-10-02

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 kwietnia 2021, 08:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180