Uchwała nr IX/72/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 września 2019zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/72/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 września 2019


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r.
- uchwałą Nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r.
- uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r.
- uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maj 2019 r.
- uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.43.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2019 r.
- uchwałą Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 września 2019 r.
wprowadza się zmiany:


1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 32.551.575,81 zł
zastępuje się kwotą - 31.291.149,37 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 25.798.812,12 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 5.492.337,25 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;


2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 40.171.471,24 zł
zastępuje się kwotą - 39.144.958,82 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 24.460.581,90 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.684.376,92 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;


3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 7.619.895,43 zł
ulega zwiększeniu do kwoty - 7.853.809,45 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 4.900.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.953.809,45 zł;


4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 8.546.573,45 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - 692.764,00 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.


5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.236.251,48 zł;”.


6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 460.288,74 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.836.375,84 zł.
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora
finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”.


7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b do uchwały”.


8. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 704.759,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz
wydatki w kwocie 704.759,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami. Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu” otrzymuje brzemiennie jak w załączniku nr 7 do uchwały”.


9. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 409.795,90 zł.
Załącznik Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały”.


10. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - 327.000,00 zł
do kwoty - 282.000,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna - 200.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania bieżące
2) celowa - 82.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 80.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 2.000,00 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1302kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5134 z dnia 2019-10-02

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 kwietnia 2021, 08:24:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157