Uchwała nr X/77/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 października 2019w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 9a ust. 15 z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/77/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 października 2019


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 9a ust. 15 z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:


§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Płużnica, przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Płużnicy oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 2. Traci moc Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (502kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5838 z dnia 2019-11-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 kwietnia 2021, 08:31:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195