NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/191/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 kwietnia 2021zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/191/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 kwietnia 2021


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.21.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2021 r. wprowadza się zmiany:


1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 38.125.169,82 zł
zastępuje się kwotą - 38.638.042,98 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 28.492.929,39 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 10.145.113,59 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;


2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 43.835.556,91 zł
zastępuje się kwotą - 44.348.430,07 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 28.134.355,28 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.214.074,79 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;


3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 5.710.387,09 zł pozostaje bez zmian;


4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16.255.610,90 zł”;.


5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 275.911,39 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.460.494,21 zł.
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”;.


6. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 „1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5b do uchwały”;.


7. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 521.362,28 zł.
Załącznik Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1474kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2302 z dnia 2021-05-05

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (10 maja 2021, 09:04:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444