Uchwała nr XXXI/225/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 października 2021w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PłużnicyNa podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust. 1,art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 tj.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, poz. 2369, z 2021r. poz.794, poz.803) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXI/225/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 października 2021


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy

Na podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust. 1,art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 tj.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, poz. 2369, z 2021r. poz.794, poz.803) uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy. Statut stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/143/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Treść uchwały (246kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5113 z dnia 2021-10-21

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (25 października 2021, 10:01:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167