Uchwała nr XXXI/227/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 października 2021zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2021”Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/227/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 października 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2021”

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXV/180/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2021” § 1 otrzymuje następujące brzmienie”:

„§ 1. Udziela się Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 53.632,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dwa złote 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2021” w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (162kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (25 października 2021, 10:05:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164