NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/231/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ppkt i oraz pkt 10, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/231/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ppkt i oraz pkt 10, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.21.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2021 r.
- uchwałą Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 maja 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.45.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2021 r.
- uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.58.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.65.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2021 r.
- uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 sierpnia 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.71.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.72.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.76.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2021 r.
- uchwałą Nr XXXI/2221/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 października 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.80.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 października 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.90.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2021 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 40.362.147,60 zł zastępuje się kwotą - 41.113.174,02 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 31.417.528,86 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 9.695.645,16 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 46.072.534,69 zł zastępuje się kwotą - 46.292.096,83 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 30.578.714,23 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 15.713.382,60 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 5.710.387,09 zł uległ zmniejszeniu do kwoty - 5.178.922,81 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 3.500.000,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.248.179,74 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - 430.743,07zł

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.029.686,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów - 850.764,00 zł Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.808.416,54 zł”;.

6. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5b do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1216kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5788 z dnia 2021-11-26

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 14:47:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203