NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/233/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw w Gminie PłużnicaNa podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/233/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw w Gminie Płużnica

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


  § 1. W uchwale Nr XII/100/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw w Gminie Płużnica § 1 oraz § 4 otrzymują brzmienie: "§ 1. Ustala się miesięczną dietę dla sołtysów sołectw w Gminie Płużnica w związku z wykonywaniem spraw związanych z pełnioną funkcją w wysokości 450,00 zł i podlega podwyższeniu każdorazowo za udział w Sesji Rady Gminy Płużnica lub zorganizowanej przez Wójta Gminy Płużnica – naradzie z sołtysami o 50,00 zł." "§ 4. Diety określone w §1 wypłaca się za miesiąc miniony do 10 dnia następnego miesiąca."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 14:49:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353