NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/234/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy PłużnicaNa podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII/234/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Płużnica

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. W uchwale Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Płużnica, § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową dla radnych w następujących wysokościach:
1) przewodniczącego rady w wysokości – 1 350,00 zł;
2) zastępcy przewodniczącego rady w wysokości – 850,00 zł;
3) przewodniczącego komisji stałej w wysokości – 750,00 zł;
4) radnego – 650,00 zł;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Treść uchwały (211kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 14:53:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331