Uchwała nr XXXII/236/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Płużnicy i nadania mu statutuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 11 ust.1, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i poz. 952) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXII/236/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Płużnicy i nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 11 ust.1, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i poz. 952) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


 § 1. Tworzy się gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminny w Płużnicy, zwaną dalej „Żłobkiem”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Płużnica.

§ 2. Siedzibą Żłobka jest wydzielona część nieruchomości zabudowanej przeznaczona na działalność Żłobka, położona w miejscowości Płużnica 59a, 87-214 Płużnica.

§ 3. Żłobkowi nadaje się Statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4. Rozpoczęcie działalności statutowej żłobka nastąpi z dniem 1 lutego 2022 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (309kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5789 z dnia 2021-11-26

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 14:58:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155