NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/237/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Płużnicy, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłatNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i poz. 952), Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXII/237/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Płużnicy, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i poz. 952), Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustala miesięczną opłatę za pobyt dziecka w wymiarze do dziesięciu godzin dziennie w Żłobku, w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Opłata podlega zaokrąglaniu do pełnych złotych.
2. Dla dzieci przyjętych do Żłobka po piętnastym dniu danego miesiąca, ustala opłatę w danym miesiącu, w wysokości 50 % opłaty miesięcznej, o której mowa w ust. 1. Opłata za kolejne miesiące ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.
3. Ustala opłatę za wydłużony, ponad dziesięć godzin dziennie, pobyt dziecka w Żłobku, w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę.

§ 2. Ustala w Żłobku maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w kwocie 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za dzień.

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku. W przypadku zawarcia umowy na czas nieobecności dziecka, z rodzicami kolejnego dziecko z listy oczekujących, opłata za pobyt dziecka w Żłobku pobrana od rodzica zgłaszającego nieobecność dziecka, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, na który została zawarta wymieniona umowa.
2. Rodzice nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku proporcjonalnie za okres zamknięcia Żłobka z powodu przerwy wakacyjnej lub zdarzeń losowych.
3. Opłata, o której mowa w § 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, zgodnie z zasadą; dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka, począwszy od pierwszego dnia zgłoszenia przez rodzica nieobecności dziecka.
4. Istnieje możliwość pomniejszenia opłat lub zwolnienia z opłat, o których mowa w § 1 w przypadku uczestnictwa Żłobka w realizacji projektów współfinansowanych z budżetu państwa lub ze środków Unii Europejskiej.

§ 4. Opłata, o której mowa§ 1 będzie pobierana po zakończeniu realizacji projektu pn. „Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (214kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5790 z dnia 2021-11-26

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 15:08:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232