NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/238/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Płużnica do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności PublicznoprawnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r poz. 713, 1378) oraz art. 18d § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U z 2020 r. poz. 1427,1492 oraz z 2021 r. poz.11, 41, 802, 1005 i poz. 1666) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/238/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Płużnica do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r poz. 713, 1378) oraz art. 18d § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U z 2020 r. poz. 1427,1492 oraz z 2021 r. poz.11, 41, 802, 1005 i poz. 1666) uchwala się, co następuje:


  § 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników należności pieniężnych Gminy Płużnica, o których mowa w art. 18d §4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 1,2,4 i 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2021 r. poz. 38).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Treść uchwały (212kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5791 z dnia 2021-11-26

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 15:10:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307