NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/241/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Gminie PłużnicaNa podstawie art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późń. zm.), § 26 ust. 2 Statutu sołectwa Wieldządz (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII/241/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Gminie Płużnica

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późń. zm.), § 26 ust. 2 Statutu sołectwa Wieldządz (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:


  § 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Wieldządz w Gminie Płużnica, w terminie 29 listopada 2021 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Wieldządzu. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radnego Jana Simsona.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego rady do wyznaczenia w zastępstwie innego radnego na przewodniczącego zebrania, jeżeli wyznaczony uchwałą radny z nadzwyczajnych przyczyn nie może uczestniczyć w zebraniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (205kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 15:19:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279