NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/242/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170; Dz. U. z 2021 r. poz. 401 i poz. 1558), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. (M.P. z 2021 r. poz. 724) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/242/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170; Dz. U. z 2021 r. poz. 401 i poz. 1558), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. (M.P. z 2021 r. poz. 724) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Płużnica:
1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 547,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 837,00zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 913,00 zł
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt. 2 – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały;
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 837,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 913,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 913,00 zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy przystosowanych do używania łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 695,00 zł
6. od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do uchwały;
7. autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.015,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.363,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 5837/2019 z dnia 6 listopada 2019 r.).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w chodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

Treść uchwały (397kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5793 z dnia 2021-11-26

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 15:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251