Uchwała nr XXXII/245/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektorów finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina PłużnicaNa podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 5, art. 54 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/245/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektorów finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 5, art. 54 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


 § 1. 1. Zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica.
2. Jednostką organizacyjną prowadzącą wspólna obsługę jest Urząd Gminy w Płużnicy zwany dalej jednostką obsługującą.
3. Jednostką organizacyjną obsługiwaną jest Żłobek gminny w Płużnicy.
4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej w całości obowiązki w zakresie obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostki obsługiwanej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Treść uchwały (208kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 15:27:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233