Uchwała nr XXXII/232/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2021 - 2040 art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr XXXII/232/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2021 - 2040

art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.  W uchwale Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2021 – 2040 zmienionej:
- uchwałą Nr XXVI/184/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.53.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2021 r.
- uchwałą Nr XXIX/208/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXX/217/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXI/222/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 października 2021 r.
wprowadza się zmiany:
 
1) załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2021 -2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2021 – 2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (6 grudnia 2021, 09:41:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200