NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/260/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica i nadania jej StatutuNa podstawie art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, poz. 1834) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/260/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, poz. 1834) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


  § 1. W uchwale nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Treść uchwały (493kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7055 z dnia 2021-12-30

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 11:23:13)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (3 stycznia 2022, 12:59:49)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 492