Uchwała nr XXXVI/275/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 marca 2022w sprawie zmiany Uchwały XXXII/237/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Płużnicy, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłatNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, poz. 952 i poz. 2270), Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/275/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 marca 2022


w sprawie zmiany Uchwały XXXII/237/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Płużnicy, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, poz. 952 i poz. 2270), Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


  § 1. W uchwale nr XXXII/237/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Płużnicy, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „§ 2. Ustala w Żłobku maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w kwocie 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za dzień.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1441 z dnia 2022-03-25

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 marca 2022, 09:47:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146