Uchwała nr XXXVI/278/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 marca 2022w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi KrólewskiejNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 5 i 7 i § 8 uchwały Nr XXVI/196/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 116, poz. 2000) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/278/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 marca 2022


w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 5 i 7 i § 8 uchwały Nr XXVI/196/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 116, poz. 2000) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyznać Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej dotację w wysokości 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacjach gotyckiego kościoła wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod Nr A/354. Zadanie realizowanego w ramach VI etapu prac.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie o udzieleniu dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (212kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 marca 2022, 10:11:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267