Uchwała nr XXXVI/281/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 marca 2022w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniuNa podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/281/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 marca 2022


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w wysokości:

1) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej - 15 zł;
2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w ćwiczeniach i szkoleniu specjalistycznym organizowanym przez PSP lub gminę, lub innym szkoleniu zatwierdzonym przez Wójta – 10 zł;
3) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu podstawowym strażaka ratownika OSP 5 zł – pod warunkiem ukończenia szkolenia.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalent dla członków ochotniczej straży pożarnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do ekwiwalentów naliczanych od 1 stycznia 2022 r.

Treść uchwały (217kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1444 z dnia 2022-03-25

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 marca 2022, 10:18:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332