NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/293/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 maja 2022w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii ZajęciowejNa podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/293/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 maja 2022


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Udzielić Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Płużnica w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w 2022 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej.
2. Warunki udzielenia dotacji i zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie.
§ 2. Kwotę dotacji przekazać jednorazowo do 30 czerwca 2022 r.
§ 3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (205kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 czerwca 2022, 13:51:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305