Uchwała nr XXXVII/294/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 maja 2022w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Płużnica do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej WąbrzeźnaNa podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/294/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 maja 2022


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Płużnica do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie wspólnie z innymi gminami oraz Powiatem Wąbrzeskim, stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna pod nazwą "Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna" z siedzibą w Wąbrzeźnie - zwanego dalej Stowarzyszeniem OPPT Wąbrzeźna oraz na przystąpienie Gminy Płużnica do Stowarzyszenia.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania Gminy Płużnica na Założycielskim Zebraniu Stowarzyszenia OPPT Wąbrzeźna.
§ 3. Składki członkowskie, wynikające z przynależności Gminy Płużnica do Stowarzyszenia OPPT Wąbrzeźna finansowane będą z budżetu Gminy Płużnica.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 czerwca 2022, 13:53:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173