Uchwała nr XXXVII/286/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 maja 2022zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/286/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 maja 2022


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26.01.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 01.02.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXV/263/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14.02.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24.02.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 21.03.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30.03.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17.05.2022 r., wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 38.050.563,32 zł zastępuje się kwotą - 40.251.761,89 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 29.735.733,13 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 10.516.028,76 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 41.125.857,40 zł zastępuje się kwotą - 43.397.871,09 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 30.547.140,84 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 12.850.730,25 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 3.075.294,08 zł ulega zwiększeniu do kwoty - 3.146.109,20 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 495.240,03 zł,
2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych - 856.731,48 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.794.137,69 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 4.003.873,20 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 857.764,00 zł, Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.754.241,69 zł;

6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 947.990,35 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.824.201,97 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy "Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;.

7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały”;.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 26.896,59 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 33.015,65 zł Załącznik Nr 9 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”;.

9. § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 546.963,28 zł. Załącznik Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (2285kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3021 z dnia 2022-06-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 czerwca 2022, 13:57:07)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (7 czerwca 2022, 12:15:25)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173