Uchwała nr XXXVII/292/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 maja 2022w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/236/2021 Rady gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Płużnicy i nadania mu statutuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), art. 11 ust.1, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i poz. 952 i poz. 2270) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/292/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 maja 2022


w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/236/2021 Rady gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Płużnicy i nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), art. 11 ust.1, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i poz. 952 i poz. 2270) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Płużnicy i nadania mu statutu zmianie ulega Załącznik „Statut Żłobka Gminnego w Płużnicy”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (445kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3025 z dnia 2022-06-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 czerwca 2022, 14:09:48)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (7 czerwca 2022, 12:13:25)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 124