Uchwała nr XXXVIII/296/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 czerwca 2022zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/296/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 czerwca 2022


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26.01.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 01.02.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXV/263/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14.02.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24.02.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 21.03.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30.03.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17.05.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 czerwca 2022 r. wprowadza się zmiany:
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 40.503.956,89 zł zastępuje się kwotą - 40.689.815,33 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 30.173.786,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 10.516.028,76 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 43.650.066,09 zł zastępuje się kwotą - 43.835.924,53 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 30.985.194,28 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 12.850.730,25 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 3.146.109,20 zł pozostaje bez zmian.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.863.621,69 zł;

5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4 do uchwały”;.

6. § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 546.963,28 zł. Załącznik Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1509kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3509 z dnia 2022-07-04

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 lipca 2022, 13:15:12)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (27 lipca 2022, 10:10:34)
Zmieniono: Uzupełnienie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 305